STOWARZYSZENIE SCIENTIA

Stowarzyszenie SCIENTIA (pełna nazwa: Polskie Stowarzyszenie Biegłych Sądowych, Skarbowych i Rzeczoznawców SCIENTIA pod Patronatem Prof. Brunona Hołysta) zrzesza polskich biegłych sądowych, skarbowych oraz rzeczoznawców, którym bliska jest idea promowania i wspierania wysokiej jakości merytorycznej opinii jako dowodu w postępowaniu sądowym. Tym samym stowarzyszenie SCIENTIA jest organizacją społeczną stanowiącą silne społeczne wsparcie polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości. Głównymi celami Stowarzyszenia SCIENTIA jest zrzeszanie i integrowanie biegłych sądowych, biegłych skarbowych i rzeczoznawców w Polsce. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków stowarzyszenia oraz biegłych sądowych, biegłych skarbowych i rzeczoznawców także tych nie będących członkami Stowarzyszenia. Stowarzyszenie stawia sobie za cel kształtowanie i utrwalanie postaw etycznych w działalności biegłych sądowych, biegłych skarbowych i rzeczoznawców. Aktywne wspiera działania zmierzające do podnoszenia wiedzy i kompetencji biegłych sądowych, biegłych skarbowych i rzeczoznawców.

SCIENTIA podejmuje działania zmierzające do podnoszenia standardów merytorycznych i formalnych opinii wykonywanych przez biegłych sądowych, biegłych skarbowych i rzeczoznawców, ponadto działania na rzecz wprowadzenia oceny kompetencji biegłych sądowych. W swojej działalności SCIENTIA udziela wszechstronnej pomocy obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej poszkodowanym w wyniku błędów wymiaru sprawiedliwości spowodowanych błędnymi dowodami z opinii biegłych. Stowarzyszenie jako jeden ze swoich priorytetowych celów umieściło działania edukacyjne społeczeństwa w zakresie nauk kryminalistycznych i dyscyplin, które reprezentują biegli sądowi.

Stowarzyszenie Scientia bazuje na potencjale i uznanym autorytecie swoich członków i założycieli. Prezesem Stowarzyszenia jest: Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst.

Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst specjalizuje się w naukach prawnych: kryminalistyce, kryminologii, wiktymologii, suicydologii, psychologii. Jest autorem ponad 1100 branżowych publikacji w tym 70 książek opublikowanych także w USA, Japonii, Niemczech, Chinach, Rosji i Ukrainie. Profesor Hołyst ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego w 1952 r.; stopień doktora uzyskał w roku 1962 na Uniwersytecie Warszawskim, habilitował się w roku 1969 w zakresie kryminalistyki. Od roku 1974 jest profesorem nadzwyczajnym, a od 1978 profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego.

Najbardziej istotne, aktualne publikacje:


Współpraca z ośrodkami naukowymi: od ponad 25 lat zapraszany jako visiting-professor m. in. do Anglii, Indii, Belgii, Chin, Japonii, Kanady, Niemiec, Szwajcarii i USA; od ponad 30 lat aktywnie uczestniczy w kongresach i seminariach międzynarodowych m. in. ONZ i Rady Europy.

Członkostwo w organizacjach: 1985-2004 prezes Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej; współtwórca Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Był członkiem Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy prezydium PAN, Prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

Recenzje dorobku naukowego: recenzje w przewodzie profesorskim – 6; recenzji habilitacyjnych – 8; recenzji doktorskich – 25; recenzje grantów – 4.

Granty, projekty, wdrożenia, patenty: w ramach projektów realizowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju był kierownikiem kilku projektów naukowych: Terroryzm w opinii społeczeństwa polskiego; Kondycja psychiczna społeczeństwa polskiego; Metody Kryminalistyczne w pracy służb specjalnych i służb porządku publicznego; Prognozowanie kryminologiczne.

Współtwórca kierunku Kryminologia Stosowana w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Nagrody: liczne wyróżnienia krajowe i zagr. oraz nagrody, 2010 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski; 2011 za zasługi dla nauki, kultury, edukacji i kraju nadanie godności Doktora Honoris Causa przez Uniwersytet w Białymstoku.

Współzałożycielem SCIENTII jest także Katarzyna Wójtowicz Garcarz, biegły sądowy, od 1996 r. zajmujący się kryminalistycznymi badaniami dokumentów. Opiniowała w najgłośniejszych sprawach gospodarczych, karnych, cywilnych ostatnich lat. Jest byłym ekspertem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w Warszawie. Vice Przewodniczącym Zespołu Ekspertów ds. opracowywania zabezpieczeń dokumentów przed fałszerstwem przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Była wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ekspertem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Osiągnięcia: jako pierwsza w Polsce opublikowała i rozpropagowała metodę pobierania materiału porównawczego do badań paraf tzw. testu Klütera. Jako inicjatorka i propagatorka nowej techniki w zakresie gromadzenia materiału porównawczego do badań paraf, propaguje od wielu lat w środowiskach prawniczych jej stosowanie, czym doprowadziła do wykrycia sprawców fałszerstw i oszustw wielu spraw kryminalnych. Jest uczestnikiem polskich i międzynarodowych testów biegłości ekspertów kryminalistycznych badań dokumentów, autorką pierwszego w Polsce ogólnopolskiego testu kompetencji ekspertów kryminalistycznych badań dokumentów w Laboratoriach kryminalistycznych Policji. W teście brali udział wszyscy eksperci 17 Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji.

Autorka licznych publikacji i wystąpień szkoleniowych oraz konferencyjnych poświęconych kryminalistycznym badaniom dokumentów oraz problemom związanym z zagadnieniami dowodu z opinii biegłych w procesie. Nauczyciel zawodowych ekspertów z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów. Ekspert grup roboczych Komisji Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa dokumentów na poziomie UE (grupa robocza Komisji Europejskiej "Granice, fałszywe dokumenty"). Jest wykładowcą szkoleń z zakresu kryminalistyki dla aplikantów sędziowskich, prokuratorskich, dla sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy CBA, Policji.

Wykonuje rzadkie i wysokospecjalistyczne badania w zakresie:


Jej działalność ma zasięg ogólnokrajowy, nowatorskie podejście do badań naukowych skutkuje wzrostem wykrywalności przestępczości związanej z wykorzystaniem dokumentów. Jako inicjatorka licznych konferencji i spotkań naukowych w 2015r., doprowadziła do pierwszej w Polsce konferencji poświęconej dowodom z opinii biegłego i roli biegłych w procesie. Była to inicjatywa zorganizowana wspólnie z Związkami Zawodowymi Prokuratorów i Pracowników Prokuratury. Jest również inicjatorką a jednocześnie wolontariuszem Biura Ekspertyz Sądowych, którego celem jest podnoszenie jakości opinii stanowiących dowód z opinii biegłego w sprawach. Skupiła wokół swojej osoby najlepszych ekspertów, praktyków z wieloletnim doświadczeniem, którzy tak jak i ona pracują nad propagowaniem najwyższych standardów merytorycznych w badaniach kryminalistycznych. Współpracowała z Helsińską Fundacją Praw Człowieka w sprawach dotyczących osób poszkodowanych w wyniku błędnych opinii sądowych. Jest przede wszystkim praktykiem, łączącym wyniki najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie badań kryminalistycznych z praktyką.

Publikacje: przeznaczone są głównie dla praktyków, organów wymiaru sprawiedliwości np.: "Ewolucja podpisu" (Zeszyty naukowe CLK KGP), "Zróżnicowane techniki pobierania wzorów porównawczych do badań pisma - ujęcie pragmatyczne", "BADANIA MIĘDZYLABORATORYJNE PRACOWNI BADAŃ DOKUMENTÓW Policyjnych Laboratoriów Kryminalistycznych" (Problemy Kryminalistyki Wydawnictwo CLK KGP). Wkrótce (IV kwartał 2017 r.) ukarze się kolejna publikacja nt. kradzieży tożsamości w kwartaliku "Człowiek i dokumenty" (wydawnictwo PWPW SA), który to artykuł zainicjuje cykl publikacji z zakresu oszustw i fałszerstw przeciwko i z wykorzystaniem dokumentów. W przygotowaniu jest także cykl publikacji w dodatku gazety RZECZPOSPOLITA.

Współzałożycielem SCIENTII jest Jerzy Strzeżek, Prezes Fundacji "Ubi societas, ibi ius". Celami funkcjonowania Fundacji, są:

  1. inspirowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw naukowych, oświatowych, legislacyjnych, dotyczących polskiego prawa;
  2. działanie na rzecz realizacji założeń państwa prawa, upowszechnianie i ochrona praw różnych grup społecznych w tym praw konsumentów,
  3. rozwój i europeizacja polskiego systemu prawa;
  4. propagowanie zasad racjonalnego tworzenia prawa, w szczególności na rzecz przeprowadzenia reform systemu prawa i usprawniania wymiaru sprawiedliwości; oraz opracowywanie programów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących naruszania zasad państwa prawa w praktyce polskiej i europejskiej;
  5. działalność informacyjną i wydawniczą, w tym prowadzenie tematycznych portali internetowych;
  6. organizowanie, współorganizowanie i finansowanie wykładów, seminariów i konferencji, związanych z celami fundacji oraz gromadzenie danych i informacji z zakresu działalności fundacji;
  7. organizowanie lub współorganizowanie konkursów o tematyce prawniczej dla zainteresowanych tą tematyką studentów niezależnie od wybranego kierunku studiów, celem propagowania adekwatnego do współczesnych warunków społeczno-gospodarczych modelu wyższego wykształcenia, jak również organizowanie lub współorganizowanie konkursów o tematyce prawniczej dla zainteresowanych tą tematyką innych grup społecznych;
  8. tworzenie, finansowanie raportów poświęconych poszczególnym dziedzinom prawa oraz poszczególnym dziedzinom życia społecznego, politycznego, gospodarczego oraz przygotowywanie jak również przedstawianie programów przeciwdziałania patologiom poszczególnych dziedzin życia społecznego;
  9. organizowanie, finansowanie badań dotyczących tworzenia i stosowania prawa oraz ustanawiania stypendiów m.in. dla dzieci, młodzieży, studentów, naukowców;
  10. współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością Fundacji; oraz propagowanie alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności przez powołanie przy fundacji sądu arbitrażowego.

Rękojmię realizowanych przez Fundację działań gwarantują wybitni członkowie Rady Fundacji na czele z jej Przewodniczącym prof. dr hab. Bronisławem Młodziejowskim, którzy swoją karierą zawodową wielokrotnie udowodnili profesjonalizm na zajmowanych przez siebie wysokich stanowiskach w nauce, służbach publicznych, instytucjach finansowych, korporacjach prawniczych.